5. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA I URBANISTIČKE MERE ZAŠTITE

Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, doneti sledeći zaključci:

Nakon iscrpljenog dnevnog reda i na osnovu sprovedene diskusije po izveštajima, gradonačelnik grada Kruševca Jasmina Palurović, predlaže sledeće zaključke:

1. Usvaja se Izveštaj o vremenskim nepogodama na teritoriji grada Kruševca i nastalim posledicama,
2. Usvaja se Izveštaj o hitno preduzetim merama na sanaciji nastale štete i uspostavljanje kritične infrastrukture,
3. Nalaže se nadležnim službama Gradske uprave grada Kruševac da u saradnji sa Javno-komunalnim preduzećima, ustanovama i drugim državnim organima i institucijama, izađu na teren i preduzmu mere iz svojih nadležnosti,
4. Nalaže se Odeljenju komunalne milicije i Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca da pojačaju kontrolu nad ispustanjem otpadnih voda i odlaganje komunalnog i drugog otpada pravnih i fizičkih liaca i u slučaju nepravilnosti preduzmu sve mere u skladu sa svojim ovlašćenjima,
5. Nalaže se JP“Putevi-Srbije“ upravljaču državnih puteva da hitno izvrši sanaciju, nakon elementarne nepogode u okvirima svojih ovlašćenja,
6. Nalaže se svim nadležnim službama Gradske uprave grada Kruševca, da izađu na teren i sačine izveštaj sa obilaska terena i predlog hitnih mera u cilju sanacije nastale štete i potrebnim radovima na uspostavljanju i redovnom funkcionisanju infrastrukture i objekata, kao i da u hitnom roku u okviru svojih nadležnosti sprovedu sve potrebne radnje i radove,
7. Preporučuje se građanima da prate obaveštenja i upustva nadležnih službi,
8. Obavezuju se vlasnici i korisnici zemljišta koje se nalaze pored puta, da su u obavezi da uredno održavaju putne kanale za odvod površinskih voda i izgrađivati propuste na ulazima u svoje parcele,
9. U skladu sa vremenskim prilikama i najavama Stručno operativni tim za zaštitu i spasavanje iz ruševina, zaštitu od poplava, sklanjanje i urbanističke mere zaštite prati situaciju na terenu.