SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA

Održana je 3. sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Sednicom je predsedavala gradonačelnik Jasmina Palurović.

 

Na sednici su doneti sledeći zaključci:

 

– Usvaja se zapisnik sa Druge redovne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije u 2018.godini.

 

– Nalaže se Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije da u saradnji sa Službom mesnih zajednica donese pojedinačna rešenja za poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite po mesnim zajednicama.

 

– Usvaja se izveštaj o kapacitetima i mogućnostima Crvenog Krsta Kruševac i prihvata se predlog za uspešnije delovanje Crvenog Krsta Kruševac u izvršavanju poverenih zadataka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

 

– Obavezuju se Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove Gradske uprave Kruševac, JP „Poslovni centar“-Kruševac, i „Crveni Krst“-Kruševac da nastave sa pronalaženjem odgovarajućeg magacinskog prostora, za smeštaj opreme i robe GO Crvenog krsta Kruševac.

 

– Prihvata se izveštaj zaštite od elementarnih nepogoda i nesreća na stepen ugroženosti kulturnog nasleđa, objekata i ustanova obrazovanja, i obavezuje se Odeljenje društvenih delatnosti da nastavi sa aktivnostima oko izrade planskih dokumenata vezanih za zaštitu od požara i spasavanje. Iste aktivnosti usaglasiti sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije i Sektorom za vanredne situacije-Odeljenje u Kruševcu. Napraviti sublimirani izveštaj sa konkretnim podacima ustanova i škola koje imaju izvrađen plan zaštite od požara. Preko nadležnog Odeljenja društvenih delatnosti predvideti sredstva za izradu planova zaštite od požara u finansijskim planovima Ustanova kulture i obrazovanja za 2019. godinu.

 

– Obavezuje se JKP „Vodovod-Kruševac“ da počne sa radovima na saniranju javnih česmi koje nisu na regionalnom vodovodu „Ćelije“ u okviru planiranih i obezbeđenih sredstava.