JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Razvojna agencija Srbije raspisala je drugi javni poziv u okviru Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija najavljeno je u RPK Kruševac. Program podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima za cilj podršku privrednim društvima u proizvodnim delatnostima da kroz unapređenje svojih poslovnih performansi ispune uslove da postanu dobavljači multinacionalnih kompanija.

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava pored ostalih i sledeće opšte i posebne uslove:

da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2017. godine;

da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;

da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

da nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći; da nije povezano lice sa kupcem u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;

da nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim programima.

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa Programom mogu se dodeliti u vezi realizacije projektnih aktivnosti, odnosno mera intervencija koje se odnose na ulaganje u materijalnu imovinu i/ili konsultantsku podršku.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.