SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

U zgradi Gradske uprave Kruševac održana je druga redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Sednicom je predsedavala gradonačelnik Jasmina Palurović, a donetii su sledeći zaključci:

 

Usvajaju se zapisnici sa prve, druge i treće vanredne sednica Gradskog štaba za vanredne situacije.

 

Usvaja se izveštaj o stanju JKP „Vodovod“ Kruševac za vodosnabdevanje i spremnost grada Kruševca i stručnih službi da u slučaju poremećaja vodosnabdevanja-nestašica vode za piće, preduzmu odgovarajuće mere i aktivnosti u cilju otklanjanja problema u vodosnabdevanju.

 

Usvaja se Analiza stanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja, zaraznih bolesti, zdravstvena ispravnost vode i zaštita životne sredine u vanrednim situacijama i nalaže se nadležnim službama da nastave sa praćenjem javnog zdravlja na teritoriji grada Kruševca. Pokrenuti postupak za osnivanje azila za prihvat zanemarenih životinja. Dostaviti izveštaj nadležnih službi o pokrenutim postupcima o zanemarivanju životinja.

 

Usvaja se informacija JP Za urbanizam i projektovanje o stanju postojećih i potencionalnih klizišta i odrona i nalaže se istom dalje praćenje i dopuna katastra klizišta, do kraja godine.

 

Usvaja se informacija Garnizona Kruševac Vojske RS i Odeljenja za VS u Kruševcu, SVS MUP-a RS o stanju subjekata zaštite i spasavanja. Prihvata se predlog o nastavku sprovođenja zajedničkih aktivnosti na osposobljavanju, opremanju i izvršenju zadataka zaštite i spasavanja i organizovanje zajedničke vežbe do kraja tekuće godine.

 

Usvaja se informacija o stanju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kruševca i predlaže se dalja aktivnost na otklanjanju nedostataka u funkcionisanju sistema za javno uzbunjivanje, prema finansijskom planu, a u skladu sa novim Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i procene ugroženosti za grad Kruševac. Pokrenuti postupak izrade akustične studije čujnosti do kraja 2020.godine.

 

Usvaja se Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za prva dva kvartala  u 2019.godini.

 

Usvaja se izveštaj o stanju mesnih vodovoda i nalaže se gradu Kruševacu i JKP „Vodovod“ Kruševac da nastavi sa aktivnostima na preuzimanju mesnih vodovoda, privođenju nameni i stavljanju u osnovnu funkciju snabdevanja građana vodom, uz saglasnost predstavnika i građana Mesnih zajednica.

 

Usvaja se izveštaj o akciji na suzbijanju larvi komaraca i krpelja na teritoriji grada Kruševca, u skladu sa uslovima na terenu i preporukama nadležnih organa, po potrebi izvršiti i vanredno tretiranje larvi komaraca i krpelja. Za sledeću godinu pojačati aktivnosti i uraditi sveobuhvatniji plan.

 

Usvaja se izveštaj gradske Komisije za procenu štete i nalaže se da se u najkraćem roku dostavi nadležnim organima.

 

Usvaja se informacija i odgovor povodom dopisa, o formiranju Štaba za žetvu – Sektora za vanredne situacije.

 

Usvaja se inicijativa na predlog Odeljenja za urbanizam i građevinarstvo za donošenje plana detaljne regulacije jezera „Ćelije“ u skladu sa prostornim planom područja posebne namene sliva akumulacije jezera „Ćelije“. Potrebna dokumenta dostaviti nadležnim organima.

 

Nalaže se JKP „Vodovod“ Kruševac da se dostavi predmer i predračun radova za sanaciju postojeće zaštitne ograde i  izradu nedostajućeg dela oko prve zone vodozahvata jezera Ćelije. Predmer i predračun dostaviti JVP „Srbijavodama“ uz podršku grada Kruševca.

 

Nalaže se gradskoj upravi grada Kruševca, Odeljenju za inspekcijske poslove da pojača nadzor oko uklanjanja bespravnih objekata na vodozahvatu jezera Ćelije. Nastaviti sa stalnim kontaktima sa JKP „Vodovod“ Kruševac, nadležnim republičkim inspekcijama, PU Kruševac MUP RS, ribočuvarskom službom kao i komunalnim inspekcijama Opština Brus i Blace.