ODRŽANA SEDNICA TIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Sednica Stručno-operativnog tima održana je na osnovu obaveštenja MUP-a o preduzimanju preventivnih mera zaštite strnih useva od požara tokom žetve. Najčešći uzroci izbijanja požara strnih žita su neispravna mehanizacija, nehat i nepažna,elementarne nepogode.. Iz svega navedenog potrebno je preduzeti preventivne mere. Iskustva iz prethodnog perioda govore da područje Kruševac ne beleži negativne statističke podatke. U cilju što efikasnije zaštite strnih useva potrebno je preduzeti odgovarajuće mere. Neke od njih su formiranje Štaba za žetvu, Plan zaštite strnih useva od požara, obuka svih učesnika u žetvi i transportu iz oblasti zaštite od požara, kontrola poljoprivrednih mašina koje su angažovane u žetvi koje se odnose na obaveznu opremu za gašenje požara, obilazak parcela pod usevima od sazrevanja žitarica do završetka žetve.

Na sednici je, pored formiranja štaba za žetvu, utvrđen i raspored obilaska građana u mesnim zajednicama u cilju edukacije o požarima na otvorenom.