JAVNO-PRIVATNI DIJALOG POVODOM IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA PREDUZEĆA

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) važan su deo svake privrede, značajan kako za uspeh nacionalnih ekonomija i njihovu konkurentnost, tako i za lokalne zajednice i lokalni privredni razvoj. Oni čine 99,9% svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, angažuju 65,1% (skoro 2/3) zaposlenih, ostvaruju 66,4% prometa, stvaraju 59,2% bruto dodate vrednosti (BDV) i učestvuju u izvozu sa 39,5%, a u uvozu nefinansijskog sektora sa 54,7%.

Ipak, MSPP su, zbog ograničenih kapaciteta kojima raspolažu, dosta ranjiva na promene i na njih u značajnijoj meri nego na velika preduzeća, utiče okruženje i različiti poremećaji na tržištu. U proteklih nešto više od dve godine, odnosno od marta 2020. godine, sektor MSPP u Srbiji se susreo sa različitim izazovima, a pre svega, sa globalnom pandemijom izazvanom virusom COVID-19, kao i posledicama koje je ona donela (od samog opstanka privrednih subjekata u pojedinom sektorima do promene u načinu poslovanja te akcenat na novim, digitalnim tehnologijama, poremećaji u globalnim lancima dobavljača, prevoz robe). Tek što je situacija krenula da se stabilizuje, od marta 2022. godine, suočavamo se sa novom krizom izazvanom međunarodnim geopolitičkim dešavanjima, za koje se tek očekuje da će dovesti do značajnih poremećaja u drugoj polovini godine, iako se posledice uveliko već osećaju.
Zbog značaja koje MSPP ima za srpsku privredu, a sa ciljem da se puni potencijali ovog sektora iskoriste, ali i da se MSPP pomogne u prevazilaženju različitih prepreka i kriza koje im stoje na putu, Ministarstvo privrede je, uz podršku Nemačko-srpske inicijative i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), krenulo u proces izrade nove strategije za podršku MSPP u periodu 2023 – 2027. godine. Kako bi MSPP od samog početka bili uključeni u ovaj proces, uključili se u određivanje prioriteta i mera i pravovremeno mogli da daju svoj doprinos kreiranju ovog važnog planskog dokumenta, a samim tim učestvovali u pripremi i donošenju javnih politika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama, organizuje se serija javno-privatnih dijaloga u 11 gradova u Republici Srbiji.

Događaj će u Kruševcu biti organizovan 14. 06. 2022. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama PKS RPK Kruševac, Balkanska 63/4, Kruševac.

Javno-privatni dijalog u okviru procesa izrade nove strategije razvoja MSPP u Srbiji organizuje se u formi World Café-a. World Café je jednostavan, a opet napredan metod za organizaciju diskusije i dijaloga oko važnih pitanja u većim grupama, a odvija se u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi i omogućava aktivno uključivanje svih učesnika.

U okviru World Café-a za proces izrade strategije MSPP, predviđena su tri stola, odnosno oblasti. Svaka od oblasti sadrži niz različitih pitanja za koje se očekuje doprinos MSPP:

  • I. Regulatorni i institucionalni okvir – koji obuhvata teme pravnog okvira za osnivanje i poslovanje MSPP, administrativne prepreke i druge pravne/regulatorne barijere sa kojima se susreću u poslovanju; propisi i ograničenja u pristupu finansijama; javne nabavke i likvidnost; uključivanje i konsultovanje u procesu donošenja propisa i politika, od lokalnog do nacionalnog nivoa; kao i sistem za podršku MSPP na različitim nivoima;
  • II. Inovacije, digitalizacija i održivo poslovanje – u okviru koje će biti obrađene teme znanja i veština, obrazovanja za tržište rada, kvaliteta radne snage; komercijalizacija inovacija; cirkularna ekonomija; mogućnosti za digitalno poslovanje i e-trgovinu; različiti programi finansijske i nefinansijske podrške MSPP; finansijski instrumenti – njihova dostupnost i adekvatnost;
  • III. Konkurentnost – prepreke za izlazak na nova tržišta; dostupnost informacija, standardi, lanci vrednosti i lanci dobavljača, klasteri, scale-up, udruživanje privrednika, programska podrška;
    Diskusija po svakoj od oblasti se odvija za okruglim stolovima u četiri runde u trajanju od 30 minuta. Nakon završetka runde, učesnici se premeštaju za drugi sto, za kojim još nisu bili i na temu o kojoj još nisu diskutovali, a cilj je da svi učesnici imaju priliku da daju doprinos u svakoj od navedenih oblasti.
  • Četvrta runda predstavlja sumiranje prikupljenih nalaza i sugestija za unapređenje politike MSPP kao i potrebne programske podrške.

Za učešće na događaju možete se prijaviti na adresu elektronske pošte: marija.veskovic@pks.rs.