EU POMAŽE 31 LOKALNU SAMOUPRAVU U SRBIJI KROZ PROGRAM EXCHANGE 6

Evropska unija veliku pažnju poklanja razvoju lokalnih samouprava jer one sprovode čak 70% ukupne zakonske regulative i jer su prvi kontakt građana sa javnom upravom. Već skoro dve decenije, sada već u šestoj fazi, opštinama i gradovima u Srbiji, EU pomaže kroz program Exchange. U središtu pažnje ove faze programa je podrška lokalnim samoupravama da bolje prave dugoročne i srednjoročne planove, upravljaju kapitalnim projektima i pojačaju kontrolu trošenja budžeta.

Da bi lokalne samouprave unapredile svoje administracije, građani bili više uključeni u to šta njihova opština planira i radi i kako troši novac iz budžeta, Evropska unija pomaže 31 lokalnu samoupravu  ukupnim iznosom od  dva miliona evra iz bespovratnih IPA fondova kroz program Exchange 6, koji je usklađen sa strateškim okvirom reforme javne uprave.

Martin Klauke, šef Sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji: „Razlog zašto nastavljamo da podržavamo Exchange program je taj što on veoma dobro funkcioniše. Tokom poslednjih 20 godina bavili smo se različitim oblastima od suštinskog značaja za lokalnu samoupravu i postigli smo niz veoma konkretnih rezultata, kao što su poboljšano skupljanje otpada, uspostavljanje informativnih centara za građane, bolje usluge za preduzeća i mnoge druge. Razlog zašto ovaj program posebno dobro funkcioniše leži, s jedne strane, u činjenici da se usklađuje s nacionalnim politikama i prioritetima, tako da nije nešto što se pojavljuje iznenada, već stvarno odražava obaveze i politike za koje se očekuje da ih lokalne samouprave sprovode.“

Da se lokalne samouprave lakše snađu i iskoriste program  Exchange 6 pomaže Stalna konferencija gradova i opština. Cilj je da se činovnici obuče da bolje planiraju budžet, da se novac za investicije pametnije troši i da sve bude transparentno. Neke opštine već uspostavljaju direktne budžetske portale.

Milena Radomirović, Stalna konferencija gradova i opština: „Na portalima, imajući u vidu ono što je naše prethodno iskustvo, objavljuju se zapravo podaci o izvršenju budzeta kao zapravo najinteresantnije, ali i sve druge informacije koje se tiču njegove pripreme, građanskih vodiča kroz budžet, informacije o dostupnosti materijala za javnu raspravu, izveštaja o javnoj raspravi, ali i druge tipove  izveštaja poput trošenja budžetske rezerve, revizorske izveštaja,sve što bi moglo da interesuje  javnost kao neki minimum, a neke lokalne samouprave idu i preko tog minimuma i uspevaju da još transparentnije postave te svoje sajtove.“

Salbih Karišik, pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara:  „Veoma nam je drago što nas je EU podržala putem Exchange projekta 6, i prepoznala kao dobrog saradnjika u pomoći koju nam pruža putem kreiranja kapitalnih investicija i kasnije budžetiranja 0.10 Velika olakšica ogleda se u tome što smo mi prvo krenuli sa ranijom obradom zahteva , odnosno kako smo do sada radili, gde smo uvideli o čemu se radi, šta nam je kočilo, šta nam je smetalo u bržoj realizaciji zahteva.“

Od programa Exchange 1 do 6, Evropska unija donirala je više od 35 miliona evra za razvoj i izgradnju lokalnih samouprava, naglašavajući značaj upravljanja javnim finansijama.

Martin Klauke, šef Sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji: „Upravljanje javnim finansijama odnosi se na pravilno planiranje javnih rashoda. To uključuje budžetiranje i sprovođenje tih projekata, kao i pravilno praćenje i kontrolu. Exchange 6 upravo se bavi ovim temama planiranja budžeta, sprovođenja budžeta i kontrole, pružajući podršku brojnim lokalnim samoupravama da unaprede svoje kapacitete u ovim oblastima. To na kraju vodi ka boljoj vrednosti utrošenih sredstava i poboljšanim uslugama, ne samo kroz unapređenje kapaciteta administracije, već i kroz poboljšane usluge za građane i stanovništvo.“

Exchange je jedan od najdužih programa  donatorske pomoći Evropske unije Srbiji i deo je ukupne podrške reformi javne uprave koja do sada iznosi više od 200 miliona evra. U naredne tri godine koristiće ga oko 60 opština, a svaka treća dobiće i podršku za budžetski portal.