ZA GVOZDENOV ŽIVOT! UPIŠITE 1422 I POŠALJITE NA 3030

Gvozdenu Milosavljeviću iz Kruševca je 2017. godine utvrđeno da boluje od Hodgkin Limfoma tip NS, gr 2. Primio je  hemioterapije, a u nastavku lečenja u avgustu 2018. učinjena je autologa transplantacija MCH. Kontrolni PET scan koji je urađen dva meseca posle transplantacije matičnim ćelijama pokazao je da je bolest u metaboličkoj remisiji i to stanje se održalo do septembra  2019. kada se pojavljuje kasni relaps osnovne bolesti. U sklopu lečenja relapsa osnovne bolesti jula 2020. započeta je primena terapija. Nakon IV ciklusa zaključeno je da je postignut zadovoljavajući terapijski odgovor, a kontrolnim MR nakon VIII ciklusa, u decembru 2020. verifikovana je progresija bolesti.  Lečenje je nastavljeno 2021. god. po odgovarajućem protokolu, a potom i srodna alogena transplantacija matičnih ćelija (rođeni brat podudaran u Abo i HLA sistemu 10/10). Dva meseca posle TMĆH, PET scan je opet pokazao da su aktivne i  uvećane žlezde, pa je  nakon sprovedene procene remisionog stanja odlučeno da se sprovede palijativni protokol. Nakon dve terapije uočena je progresija nalaza na PET scan-u.

Obzirom na životnu dob, primenjene modalitete lečenja, dosadašnji tok lečenja i svetske preporuke lečenja rezistentne forme Hodgkinovog limfoma, indikovano je da lečenje nastavi primenom leka Opdivo koji se daje 3mg/kg na svake 2 nedelje. Gvozdenu je potrebno po terapiji 180mg (na svake dve nedelje), a ukupno mu je potrebno 24-48 terapija.

Sredstva su mu potrebna za nastavak lečenja, specijalističke i kontrolne preglede, lekove, suplemente i za putne troškove.

Za Gvozdenov život! Budimo humani!

Pomozimo Gvozdenu!

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001511382-71