SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Zaključci sa prve sednice gradskog štaba za vanredne situacije Gradske uprave Kruševac održane 06.03.2020.godine

 

1. Prihvata se informacija Sektora za vanredne situacije Republike Srbije Odeljenja u Kruševcu povodom 1.marta Dana civilne zaštite i njenoj ulozi u sistemu zaštite i spasavanja.
2. Usvaja se Izveštaj o radu za 2019.godinu gradskog štaba za vanredne situacije i prosleđuje skupštini Grada Kruševac na usvajanje;
3. Usvaja se analiza dostignutog stepena obučenosti pripadnika jedinice CZON-a, štaba za vanredne situacije, organa i privrednih društava i drugih pravnih lica od značaja za zaštitu i spasavanje, i građana;
4. Usvaja se izveštaj RHMZ Radarski centar Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2020.godinu
5. Predlog aktivnosti na vodotocima 2. reda dati od strane Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, sa označenim lokacijama sa satelitskog snimka u prilogu, sa procenom vrednosti radova a u okviru odobrenih budžetskih sredstava se prihvataju kao nacrt za izradu LOP 2020.
6. Za klizišta u nas.mestima Sebečevac i Zdravinje, Odeljenje za investicije gradske uprave podneće zahtev za izdavanje lokacijskih uslova prema urađenom idejnom rešenju, za izradu projekta za građevinsku dozvolu. Rok za podnošenje zahteva je odmah. Uradiće setehnička kontrola, idejnih projekata, radi ubrzavanja postupka pribavljanja građevinske dozvole. Odeljenje za urbanizam sprovešće sve potrebne aktivnosti bez odlaganja do donošenja rešenja o građevinskoj dozvoli, u cilju ispunjavanja svih uslova koje Kancelarija za javne ulaganja postavlja lokalnoj samoupravi radi dodele sredstava za sanaciju klizišta.
7. Za potrebe izrade projektne dokumentacije, zahtevati od mesnih zajednica pomoć u terenskim radnjama – prikupljanje saglasnosti vlasnika katastarskih parcela koje su obuhvaćene radovima na sanaciji klizišta, kao i radovima na sprovođenju mera zaštite od poplava po predlogu za LOP 2020.
8. Prihvata se predlog Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na područiju grada Kruševca u 2020. godini i da se sa predloženim dopunama uputi Gradskom štabu za vanredne situacije na usvajanje.
9. Sagledati mogućnost pošumnjavanja javnih površina, sa jasnim utvrđivanjem vlasničkog odnosa.
10. Pojačati medijsku kampanju o štetnosti požara na otvorenom prostoru i šumskih požara.
11. Preko Vatrogasnog saveza Grada Kruševca intezivirati rad na formiranju dobrovoljnih vatrogasnih društava.
12. Prihvata se informacija Zavoda za javno zdravlje Kruševac o stepenu aerozagađenja na teritoriji Grada Kruševca u predhodnom periodu sa predlogom da se krene sa merenjem čestica PM10 i PM2,5.
13. Predlaže se da Gradski štab za vanredne situacije Kruševac preko nadležnih službi pokrene postupak nabavke mernih stanica za čestice PM10 i PM2,5
14. Prihvata se informacija o epidemiji sezonskog gripa i preduzetim merama prevencije koje se odnose na Korona virus.
15. Sve medicinske službe su trenutno opremljenje sa dovoljnim brojem maski, lekova i ostalog neophodnog materijala. Prema razvoju epidemiološke situacije a u slučaju potrebe izvršiće se dodatna nabavka medicinske opreme i lekova.
16. Nalaže se (ZZJZ,Opštoj bolnici Kruševac,Domu zdravlja Kruševac,Z.U. Apotekarska ustanova) i RFZO da vrše pravovremenu razmenu informacija, usklađuju postupke sa trenutnom situacijom i obaveštenjima koja dobijaju od nadležnih državnih organa.
17. Nalaže se ZZJZ da preko Stručno operativnog tima za zaštitu od epidemija pravovremeno izveštava Gradski štab za vanredne situacije.
18. Obavezuje se ZZJZ Kruševac da pravovremeno dostavlja informacija o epidemiološkoj situaciji sa posebnim osvrtom na korona virus, Gradskom štabu za vanredne situacije i državnim insitucijama. ZZJZ Kruševac će putem medija blagovremeno obaveštavati građane Kruševca.
19. Preporučuje se da Stručno operativni tim za zaštitu od epidemija preko nadležnih službi utvrdi plan deratizacije i pristupi aktivnostima za njenu buduću realizaciju.
Navedeni zaključci su jednoglasno usvojeni od strane Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac.