ZA PRIJAVU ZA KUPOVINU KUĆE OSTALO JOŠ 15-ak DANA

Dnevno stiže i 30 zahteva za kupovinu kuća u selima širom Srbije, za koje država daje 10.000 evra bespovratnih sredstava. Uslovi su veoma jednostavni, a rok za prijavu je 1. novembar, tako da svi zainteresovani imaju još samo 15-ak dana da se prijave.

Konkurs je počeo u junu, a do sada je odobreno ukupno 16 miliona dinara za kupovinu prvih 14 kuća. Program je ukupno težak oko 500 miliona dinara, a u prvoj fazi se očekuje naseljavanje 400 kuća u ruralnom području po celoj Srbiji. Država će ovim novcem pokriti sve troškove kupovine, ali ne i renoviranja i uređenja. Oni koji dobiju sredstva ne mogu da prodaju kuću u periodu od deset godina od dana zaključenja ugovora.

Na konkurs mogu da se prijave supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji, kao i mladi poljoprivrednici. Nekoliko je uslova koje istovremeno moraju da ispune: da podnosilac prijave nema više od 45 godina, da je državljanin Srbije, da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da nije vlasnik ili suvlasnik nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta i da istu nisu otuđili ili poklonili u prethodnih 5 godina. Takođe, od podnosioca prijave očekuje se da sa prodavaocem nepokretnosti nije u krvnom srodstvu; da nije u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti i da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih obaveza prema državi.

Da bi za seosku kuću uopšte moglo da se konkuriše potrebno je da kuća ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje, kao i da se nalazi u selu u kom postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, poput zdravstvene ambulante, pošte, škole, stanice prevoza.. Takođe je bitno da je upisana u katastar na ime prodavca, i da je nepokretnost, kao i svi prateći objekti, izgrađena u skladu sa propisima. Poslednji uslov je da joj je cena u granicama tržišne vrednosti i da kuća i pomoćni objekti nisu predmet sudskog spora. Obavezna dokumenta koje morate da dostavite u prijavi, kao i sam obrazac prijave se mogu pronaći u dokumentu Programa objavljenom na sajtu resornog ministarstva za brigu o selu.

Osnovni cilj programa je motivisanje stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate kroz rešavanje stambenog pitanja. Postoje i specifični ciljevi a tiču se smanjenja prosečne starosti stanovništva u selima, povećanja stope nataliteta, poboljšanja demografske strukture u selima, i pokretanja i rasta privrednih aktivnosti na selu.

Pocenjuje se da u Srbiji ima oko 200.000 napuštenih seoskih kuća sa okućnicom, a koje su na raspolaganju poljoprivrednicima i mladima koji žele da ostanu da žive na selu.