PRIVREMENA ZABRANA SAOBRAĆAJA U JUG BOGDANOVOJ ULICI

Odobrava se privremena zabrana saobraćaja, za sve vrste vozila osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u ulici Jug Bogdanovoj u zoni ulice Brijanove, dana 30.07.2023. godine u vremenu od 07.00 do 17.00 časova. Za vreme privremene zabrane saobraćaja iz prethodnog stava, saobraćaj se preusmerava na centar grada i ulicu Železničku.

Saobraćajnu signalizaciju postaviti shodno Saobraćajnom projektu za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme za izmenu režima saobraćaja za vreme izvođenja radova u zoni autobuske stanice u ulici Jug Bogdanovoj u Kruševcu pod br. 2004 od 17.07.2023. godine izrađen od strane Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac.

Obavezuje se podnosilac zahteva da:

  • saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju i saobraćajnom projektu iz predhodnog stava
  • popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navednoj signalizaciji o privremenoj zabrani saobraćaja,
  • privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,
  • putem sredstava javnog informisanja obavestiti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i
  • po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.

Ovom Odeljenju se zahtevom od 17.07.2023. godine obratila Gradska uprava grada Kruševca kojim je tražena privremena zabrana saobraćaja u ulici Jug Bogdanovoj u zoni ulice Brijanove, dana 30.07.2023. godine u vremenu od 07:00-17:00 časova, radi izvođenja radova u zoni autobuske stanice u ulici Jug Bogdanovoj u Kruševcu. Uz zahtev je podnet Saobraćajni projekat projektu za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme za izmenu režima saobraćaja za vreme izvođenja radova u zoni autobuske stanice u ulici Jug Bogdanovoj u Kruševcu pod br. 2004 od 17.07.2023. godine izrađen od strane Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac. Ceneći opravdanost zahteva i neophodnost izmene režima saobraćaja u traženom periodu, ovaj Organ je, u smislu svog ovlašćenja po čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja, odobrio izmenu režima kao u dispozitivu rešenja.