PREKID U VODOSNABDEVANJU KRUŠEVCA U SUBOTU, 04. JUNA 2022.

Grad Kruševac, Opštine Aleksandrovac, Ćićevac, deo Opštine Trstenik, zdravom pijaćom vodom snabdevaju se iz Postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Majdevu koristeći sirovu vodu iz akumulacije „Ćelije“. Glavni transport vode je preko čeličnog cevovoda Ø 1000 koji ide od Postrojenja do glavnih rezervoara u Lipovcu i Bagdali. Kompletan sistem građen je u periodu od 1981. do 1984. godine Jedan ovako izuzetno važan sistem treba permanentno održavati i prema potrebi tehnički i tehnološki poboljšavati.

U periodu od 2010. do 2014. godine urađena je rekonstrukcija Postrojenja u cilju povećanja kapaciteta a i dograđen je i tehnološki proces prerade vode. Imajući u vidu da se kvalitet sirove vode u akumulaciji menja, krenulo se sa detaljnim analizama tehnološkog rada Postrojenja sa eventualnom izradom Idejnih rešenja za dalje nadgradnje procesa prerade vode za piće, a sve u cilju održavanja izuzetnog kvaliteta pijaće vode.

U svojim godišnjim a i višegodišnjim Programima razvoja JKP “Vodovod Kruševac“ planira redovne i neophodne aktivnosti na održavanju magistralnog čeličnog cevovoda Ø 1000 i svih objekata koji se nalaze na njemu. Aktivnosti su sledeće:

 • Ispiranje cevovoda kako bi se izbacili svi sastojci u talogu koji utiču na kvalitet vode
 • Zamena i ugradnja potrebnih elemenata na katodnoj zaštiti čelika od koga je urađen cevovod
 • Ispitivanje i zamena ventila i drugih elemenata na objektima na cevovodu (šahte za vazdušne ventile, za ispiranje i odmuljivanje)
 • Ispitivanje i zamena opreme za praćenje pritiska i protoka vode i količine doziranog sredstva za dezinfekciju vode
 • Održavanje Merno regulacionog bloka u Lipovcu kao centralne tačke u distribuciji vodovodnog sistema. U blok je ugrađena oprema koja omogućava daljinsko praćenje i upravljanje glavnim ventilima za regulisanje protoka vode prema rezervoarima u Lipovcu i na Bagdali, kao i prema Opštinama Ćićevac i Varvarin.

U Programu razvoja za 2022. godinu JKP “Vodovod Kruševac“ je planirao izuzetno značajne radove na magistralnom cevovodu Ø 1000 a koji se odnose na sledeće:

 • Zamena dotrajalog ventila Ø 500 na muljnom ispustu u Lipovcu
 • Kompletno ispitivanje merne opreme na Merno regulacionom bloku u Lipovcu i usklađivanje sa automatskim radom koji se prati u komandnom centru, odakle je moguće i upravljati daljinski putem radio i internet veza.
 • Remont klipno prstenastih ventila na MRB u Lipovcu koji regulišu protok vode u zavisnosti od potrošnje vode.
 • Ugradnja novog merača hlora na dovodnom cevovodu ispred rezervoara u Lipovcu koji treba automatski da reguliše potrebu za dodatnom dezinfekcijom vode iza rezervoara u Lipovcu kako bi kvalitet vode odgovorio svim potrebnim parametrima.
 • Paralelno sa ovim navedenim radovima, vršiće se ispiranje magistralnog cevovoda.

Da bi se izvršili napred navedeni radovi neophodno je da se zaustavi rad Postrojenja za preradu vode u Majdevu, da bi se ispraznio magistralni cevovod što znači da će u periodu izvođenja radova biti prekinuto vodosnabdevanje svih korisnika. Ovde je važno napomenuti da će jedino vodosnabdevanje Gradske bolnice biti bez prekida, a to će se obezbediti iz rezervoara na Bagdali.

Realizacija navedenih radova zahteva izuzetno precizne planove svih potrebnih aktivnosti kako bi se radovi izveli u što kraćem roku i da bi se nastavilo sa redovnim vodosnabdevanjem.

Sve službe u JKP “Vodovod Kruševac“ su aktivirane da detaljno naprave planove za realizaciju svih neophodnih aktivnosti, i da izvrše sve poslove koji prethode napred navedenim radovima. Posebna aktivnost je na obezbeđenju potrebnih količina vode preko stacionarnih i pokretnih cisterni za sve delove grada i za seoska naselja za sve vreme dok bude obustavljeno vodosnabdevanje sa centralnog Postrojenja.

Na osnovu razrađene dinamike sprovođenja svih aktivnosti, planirano je sledeće:

 • Prekid u vodosnabdevanju će biti u subotu 04. juna 2022. godine u 01.00 sat
 • Sa svim planiranim radovima bi se krenulo u subotu 04. juna 2022. godine u 07.00 sati
 • Radovi bi se završili u subotu 04. juna 2022. godine do 20.00 sati kada bi se krenulo sa upuštanjem vode u sistem.

Normalizacija u vodosnabdevanju bi se realizovalo sukcesivno u svim područjima do 12:00h u nedelju 05.06.2022.god. Ovakva voda, koja je upuštena u sistem neposredno po završetku radova, može se koristiti za sanitarne potrebe, a za piće će biti u upotrebi kada Zavod za javno zdravlje, koji je ovlašćen da posle ispitivanja kvaliteta vode i dobijenih pozitivnih rezultata, proglasi da je voda ispravna i za piće.
Svi planovi pripreme kao i izvođenje radova će biti obrađeni kroz dokumentaciju i biće praćeni od strane svih angažovanih rukovodilaca službi.