ODRŽANA VANREDNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Danas je održana 1. Vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca. Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, doneti sledeći zaključci:

1. Usvaja se Izveštaj o vremenskim nepogodama na teritoriji Grada Kruševca i pričinjenoj šteti dana 05.06.2022. godine.

2. Usvaja se Izveštaj o hitno preduzetim merama na sanaciji nastale štete i uspostavljanje kritične infrastrukture.

3. Nalaže se Službi mesnih zajednica, kao i nadležnim službama Gradske uprave Kruševac da na osnovu izvšetaja i informacija pribavljenih od MZ i građana pripreme i dostave Gradskom štabu za vanredne situacije do 19:00 časova 06.07.2022.god., detaljan Izveštaj o posledicama nastalim zbog nevremena 05.07.2022. godine.

4. Nalaže se svim nadležnim službama Gradske uprave grada Kruševca, da izađu na teren i sačine izveštaj sa obilaska terena, kao i JP za urbanizam i projektovanje Kruševac, da po pribavljanju izveštaja Službe mesnih zajednica sačine predlog hitnih mera u cilju sanacije nastale štete i potrebnim radovima na uspostavljanju i redovnom funkcionisanju infrastrukture i objekata, kao i da u hitnom roku u okviru svojih nadležnosti sprovedu sve potrebne radnje i radove.