ODRŽANA 10. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUSEVCA

Skupština grada Kruševca je usvojila Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar-septembar 2021.godine. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-septembar 2021.godine iznosili su 3.589.540.706 dinara ili 72,99% u odnosu na plan, a rashodi i izdaci iz svih izvora su izvršeni u iznosu od 3.010.332.508 dinara ili 61,22% u odnosu na plan. Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.godinu na teritoriji grada Kruševca, Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora i Odluka o obuhvatu zemljišta kome je promenjena namena iz poljoprivednog i šumskog u građevinsko zemljište. Data je saglasnost na Odluke o izmenama i dopunama osnivačkih akata ustanova u oblasti kulture rad usklađivanja sa Zakonom o kulturi i Zakonom o muzejskoj delatnosti.

Skupština je usvojila Odluku o usvajanju izmene i dopune Ugovora o JPP bez elemenata koncesije za finansiranje, redovno održavanje, rehabilitaciju i urgentno održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Kruševca sa javnim plaćanjem zaključen pod br.404-228/20 od 08.04.2020.godine i Odluku o izmeni Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kruševca za 2021.godinu. Skupština je donela Odluku o izradi Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Centar 4“ u Kruševcu u delu kp.br.691/2 KO Kruševac, Odluku o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije „Centar“ u delu urbanističke podceline 2.4.2., Odluku o obrazovanju Komisije za planove grada Kruševca i Zaključak o davanju mišljenja na promene granica katastarskih opština Čitluk i Lazarica. Doneta je Odluka kojom se daje saglasnost da se na nepokretnostima u javnoj svojini grada Kruševca uspostavi založno pravo i upiše izvršna vansudska hipoteka u korist Banke Poštanska štedionica A.D. Beograd. Skupština je donela Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije.

Doneta su Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dragomir Marković, osnovne škole „Vasa Pelagić“ Padež, Školskog odbora Gimnazije i Medicinske škole, kao i Rešenja o imenovanju članova Saveta roditelja grada Kruševca. Doneto je više Rešenja iz imovinsko-pravne oblasti.

Skupština je utvrdila prestanak mandata odborniku Ani Mustafić, a potvrdila mandat Snežani Usević, penzionerki iz Kruševca, odborniku sa izborne liste „Za Kraljevinu Srbiju-za Lazarev Kruševac“.