DRŽAVA DELI 3.600 ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTORE

Agencija za bezbednost saobraćaja, MUP i Ministarstvo saobraćaja pokrenuli su akciju podele 3.600 zaštitnih ramova za traktore koji se najčešće koriste u Srbiji, a koji trenutno nemaju zaštitu. Oglas je već raspisan i trajaće do kraja novembra. Građani plaćaju samo administrativnu taksu od 900 dinara.

Konstruisan je univerzalni zaštitni ram za traktore IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:

podaci o podnosiocu zahteva:

(1) za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2) za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;

potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;

dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;

saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram;

7) za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Korisnik subvencije je u obavezi da original saobraćajne dozvole dostavi na uvid prilikom preuzimanja subvencionisanog rama.

Podaci iz službenih evidencija iz stava 3. tačka 1) podtačka (1) i tač. 2)–5) i 7) ovog javnog poziva, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama dostavljanjem izjave koja je propisana u Prilogu 1. Uredbe, a čini sastavni deo i ovog javnog poziva. Nepotpuni zahtevi, odnosno zahtevi uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana stavom 4. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje. Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

Rok za podnošenje zahteva je 30.11.2022 godine. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs. Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (330 za zahtev i 570 za rešenje) što u ukupnom iznosu od 900,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 62/21 – usklađeni din. izn.).

Taksa se u ukupnom iznosu od 900,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 900,00 dinara

Račun primaoca: 840-29779845-18

Poziv na broj: 59-013

Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs i putem broja telefona: 0113014442.

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog poziva čine dokumenta koja možete preuzeti OVDE.

Planirano je da se akcija organizuje i naredne dve godine, tako da ako neko ne dobije ove godine, moći će da dobije na nekom od narednih konkursa. U poslednje tri godine na putevima je stradalo 78 vozača traktora, a van puteva 86 osoba. Neophodno je da traktori na putevima koriste rotaciono svetlo, kao i tablu za obeležavanje sporih vozila. Agencija je pokrenula i akciju podele rotacionih svetala.