DESETODNEVNA BESPLATNA REHABILITACIJA ZA PENZIONERE

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2022. godinu, saopšteno je iz Fonda PIO.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija je penzija do 30.978 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja.

Na oglas mogu da se jave i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva, preračunato po srednjem kursu NBS na dan 1. aprila 2022. godine, kada je evro imao vrednost 117,75 dinara, pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček dokaz o visini penzije iz inostranstva, popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu – gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini i da ovlašćuje Fond PIO da u njegovo ime može da zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.

Korisnik može da priloži i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je poseduje.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Korisnici sa teritorije Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, nabodi se u saopštenju.

Prijave na oglas podnose se od 5. aprila, zaključno sa 21. aprilom 2022. godine, a rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju objavljuje se dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu se može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli, a komisija je dužna da u roku od pet radnih dana razmotri prigovore i utvrdi konačnu rang listu.

U postupku prijavljivanja, udruženja penzionera i penzioneri su u obavezi da se pridržavaju svih propisanih mera bezbednosno-zdravstvene zaštite.