ZZJZ KRUŠEVAC DA DOSTAVI NEOPHODNE MERE U CILJU SUZBIJANJA COVID19

Na održanoj 3. redovnoj sednici 20.11.2020. gradski Štab za vanredne situacije grada Kruševca doneo je veći broj zaključaka. Doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se predlog Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca,

2. Usvaja se izveštaj o stanju spremnosti i pripremi subjekta za predstojeći zimski period, sa obaveznom vanrednom proverom stanja spremnosti sistema i operative od strane upravljača puta JP „ Za urbanizam i projektovanje“ Kruševac i Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kruševca,

3. Usvaja se izveštaj o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preduzetim merama na teritoriji grada Kruševca.

4. Nalaže se Zavodu za javno zdravlje Kruševac da uskladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom dostavi u pisanom obliku, mišljenje, neophodne mere i zadatke u cilju suzbijanja širenja pandemije virusa COVID-19 na teritoriji Grada Kruševca kako bi štab mogao da odlučuje po tom pitanju.

5. Usvaja se izveštaj Vatrogasnog saveza grada Kruševca o dostignutom nivou organizacije dobrovaljnih vatrogasnih društava na teritoriji grada, inoviranje mreže formiranja DVD-a na teritoriji Grada Kruševca i dostaviti je Službi MZ grada Kruševca na dalju nadležnost.

6. Nalaže se Služba mesnih zajednica:

– da u predstojećem zimskom periodu neposredno sarađuje sa svim nadležnim službama u gradu,

– da sekretari MZ uz pomoć Centra za socijalni rad, Crvenog krsta i Doma zdravlja, nastave sa ažuriranjem spiskova potencionalnih ugroženih, posebno staračkih samačkih domaćinstva i iste dostavi svim nadležnim službama;

– da predstavnici MZ naprave spiskove zainteresovanog stanovništva za sredstva dezinfekcije i preuzmu natrijumhipohlorid u na adresi JKP Kruševac.

7. Obavezuju se sve službe iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na gradskom nivou, da nastave sa ažuririranjm spisakova beskućnika i preduzmu sve preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja, posebno tokom ledenih dana (kada je temperatura vazduha 24 sata ispod nule);

8. Obavezuju se sve javne službe koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije da raspored dežurstva sa kontakt telefonima dežurnih službi dostave u pisanom obliku sa jasnom procedurom javljanja i međusobno kontaktiraju usled vanrednog događaja. Izveštaje o vanrednom događaju dostavljaju u pisanom i elektronskom obliku Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave grada Kruševca i Komandno operativnom centru 1985 SVS Odeljenja u Kruševcu.