UKINUTA VANREDNA ODBRANA OD POPLAVA NA JUŽNOJ MORAVI

Na osnovu Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Sl.glasnik RS“ br.23/12.) i Operativnog plana odbrane od poplava za 2018. godinu („Sl.glasnik RS“ br.15/18.), a na osnovu izveštaja sektorskog rukovodioca o stanju vodostaja na predmetnom sektoru, Štabu za vanredne situacije Grada Kruševca dostavljena je sledeća

 

NAREDBA BROJ 6-1 M

Ukida se naredba br. 6 M od 04.03.2018. godine i proglašava prestanak vanredne odbrane od poplava na reci Južnoj Moravi, na Vodnoj jedinici „JUŽNA MORAVA – ALEKSINAC“, sektor M.8., deonica M.8.1., zaštitni vodni objekat 2., sliv reke Južne Morave.

Prestanak vanredne odbrane od poplava proglašava se danom 03.04.2016. godine u 07.00 časova. Naredba se ukida jer su prestali kriterijumi i uslovi za proglašenje odbrane od poplava.

Sektorski i deonični rukovodioci su dužni da odmah dostave izveštaje o angažovanju i troškovima za vreme trajanja vanredne odbrane od poplava. Takođe, dužni su da obiđu predmetni sektor i o eventualnim oštećenjima obala i vodoprivrednih objekata dostave izveštaj rukovodiocu za odbranu od poplava na vodnom području „Morava“, sa predlozima za sanaciju eventualnih oštećenja.