PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA IZGRADNJE OKRUŽNOG ZATVORA

Republika Srbija – Grad Kruševac, Gradska  uprava – Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Služba za objedinjenu proceduru i urbanizam na osnovu čl. 63 Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. gl. RS”, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–drugi zakon, 09/2020 i 52/2021) i članova 88.,91.,92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“ br. 32/2019) oglašava Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju novog kompleksa

KAZNENO POPRAVNOG ZAVODA – OKRUŽNOG ZATVORA U KRUŠEVCU

Podnosilac zahteva:

REPUBLIKA SRBIJA, Ministarstvo pravde

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Ul. Nemanjina 22-26, Beograd

Obrađivač urbanističkog projekta:

ENERGOPROJEKT, URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d. Beograd

Ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd

  1. Javna prezentacija urbanističkog projekta vršiće se svakog radnog dana od 07.30-15.30h u prostorijama Gradske uprave Grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Ul. Gazimestanska br. 1, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada Kruševca http://www.krusevac.rs (u delu „javni pozivi“ i „planska dokumenta“) u periodu od 31.03.2023. godine do 06.04.2023. godine,
  2. U toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana pravna i fizička lica mogu da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja dostave na adresu: Gradska uprava Grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Ul. Gazimestanska br. 1, Kruševac,
  3. Za sva obaveštenja o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta obratiti se Danijeli Milovanović, dipl. inž. arh., kancelarija br. 3 Gradske uprave Grada Kruševca, kontakt telefon 037/414-703.