POČETAK REALIZACIJE PROJEKTA „KUPUJMO ODGOVORNO U KRUŠEVCU!“

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ’’Evrokontakt’’ iz Kruševca je započelo realizaciju projekta ’’Kupujmo odgovorno u Kruševcu!’’, čiji je cilj uspostavljanje saradnje između poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva sa institucijama javnog sektora i poslovnog sektora iz Kruševca.

Projekat ’’Kupujmo odgovorno u Kruševcu!’’ realizuje udruženje ’’Evrokontakt’’ kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), sufinansira grad Kruševac, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Socijalno preduzetništvo je model poslovanja koji može da ublaži veoma važne probleme osobene ne samo za Kruševac, već i za naše društvo u celini. Opšteprihvaćeno stanovište u stručnoj javnosti je da socijalno preduzetništvo može da dovede do opšteg unapređenja kvaliteta života u zajednici kroz smanjenje nezaposlenosti, opšteg jačanja ekonomije, poboljšanju položaja socijalno ugroženih grupa i njihovom uključivanju u život zajednice, aktiviranje neiskorišćenih ljudskih potencijala, smanjenje potrebe za podrškom zajednice putem socijalnih davanja i smanjenja siromaštva.

Grad Kruševac ima interesa da pruži podršku razvoju socijalnog preduzetništva jer se može očekivati da veći broj sadašnjih korisnika socijalne zaštite iz lokalnog budžeta pronađe zaposlenje čime će se rasteretiti izdvajanja iz lokalnog budžeta za socijalnu zaštitu, a ujedno povećati budžetska primanja na osnovu zaposlenja pripadnika društveno ugroženih grupa u socijalnom preduzetništvu. Njihovim radnim angažovanjem uvećaće se ukupna vrednost ljudskog kapitala u lokalnoj zajednici i stepen društvene uključenosti. Grad Kruševac treba da bude u širem okruženju prepoznat kao socijalno odgovorna inkluzivna zajednica koja se odgovorno odnosi prema onima kojima je podrška zajednice potrebna.

Kroz višegodišnje angažovanje ’’Evrokontakt’’-a na promociji socijalnog preduzetništva kao veoma inovativnog poslovnog modela imali smo prilike da saradjujemo sa većinom poslovnih aktera iz Kruševca koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva. Većina njih je istakla da im je pre svega potrebna podrška u razvoju poslovanja, pre svega u prodaji njihovih proizvoda.

Projekat ’’Kupujmo odgovorno u Kruševcu!’’ odgovara na njihove potrebe pre svega povezivanjem sa institucijama javnog sektora i poslovnog sektora iz Kruševca koje mogu biti potencijalni kupci njihovih roba i usluga. Povezivanje će biti urađeno kroz sastanke sa predstavnicima institucija javnog sektora i poslovnih aktera u lokalnoj zajednici, kroz organizovanje edukacija i okruglih stolova i kroz organizovanje trećeg Minisajma socijalnog preduzetništva u Kruševcu. Predstavnici sva tri sektora iz Kruševca će imati prilike da se upoznaju kroz dve studijske posete sa primerima dobre prakse u Srbiji i kroz studijsku posetu Sloveniji, gde će takođe imati prilike da se upoznaju i sa primerima dobre prakse saradnje socijalnih preduzeća i institucija javnog i poslovnog sektora. Za podršku napred navedenim aktivnostima izradiće se drugo izdanje Kataloga poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva iz Kruševca.

U okviru projekta predvidjen je niz promotivnih aktivnosti koje imaju za cilj da lokalnu javnost dodatno upoznaju sa socijalnim preduzetništvom i koristima koje lokalna zajednica može imati od njegovog razvoja.

U realizaciji predvidjenih projektnih aktivnosti pomoć će pružiti Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac, čiji rad je ’’Evrokontakt’’ pokrenuo u decembru 2022. godine.