ODRŽANA 1. SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Održana je 1. sednica Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca. Na osnovu člana 28 Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kruševca („Službeni list grada Kruševca“ br.15/20) i člana 19 Poslovnika o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac, doneti sledeći zaključci:

  1. Usvaja se Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca za 2021. godinu;
  2. Usvaja se izveštaj RHMZ-a, Radarskog centra Kruševac o stanju izvršenih priprema za odbranu od grada za 2022.godinu;
  3. Usvaja se predlog operativnog plana za smanjenje rizika od poplava za vode II reda na teritoriji grada Kruševca za 2022.godine, uz pozitivno mišljenje JVP“Srbijavode“ i upućuje se na dalju nadležnost Gradskom veću;
  4. Prihvata se Zapisnik sa održane sednice SOT-a za poplave i suše sa predloženim zaključcima;
  5. Prihvata se Zapisnik sa održane sednice Stručno-operativnog tima za zaštitu od požara i eksplozija sa predloženim zaključcima;
  6. Prihvata se Zapisnik sa održane sednice Stručno-operativnog tima za zaštitu od zemljotresa, odronjavanja i klizišta sa predloženim zaključcima;
  7. Prihvata se i usvaja predlog Operativnog plana sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na područiju grada Kruševca u 2022. godini;
  8. Predlaže se gradu Kruševcu da pristupi pripremi izrade planske dokumentacije za Plan pošumljavanja javnih površina;
  9. Prihvata se Zapisnik sa održane sednice SOT-a za zaštitu od epidemija i izveštaj ZZJZ o trenutnoj ešpidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kruševca sa predloženim zaključcima;
  10. Prihvata se informacija JU Veterinarska stanica „Kruševac“ o radu službe za DDD u redovnim i vanrednim uslovima i Program rada za 2022.godinu.

Navedeni zaključci su jednoglasno usvojeni od strane Gradskog štaba za vanredne situacije Kruševac.