MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja je da se i osobama s invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.

Osobe sa invaliditetom danas čine oko 15 procenata svetske populacije i nailaze na brojne probleme i barijere u svom svakodnevnom funkcionisanju. Suočavaju se s nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite; njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge predrasude i stereotipi. Invalidnost nikoga ne osuđuje na niži kvalitet života i restrikcije u uživanju ustavom zajemčenih prava.

U kruševačkoj ustanovi “Centar za osobe sa invaliditetom – Duga” do juče je bio omogućen boravak korisnicima – osobama sa invaliditetom, ali, od danas, s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u gradu, 25 korisnika Centra “Duga” je u svojim domovima. Danas, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom zaposleni u Centru “Duga” su se, uz pomoć sponzora, potrudili da poklonima obraduju svoje korisnike.

U drugom kruševačkom udruženju invalidnih lica, u udruženju obolenih od multipleskleroze razgovarali smo sa jednim od korisnika na temu položaja invalida u vreme epidemije koronavirusom. Naime, Udruženje “Multipleskleroze” Kruševac je svojim korisnicima omogućio da u prostorijama udruženja mogu da se konsultuju sa lekarima, specijalistima neurologije.

Na Međunarodni dan osoba s invaliditetom, želimo da Vas podsetimo na reči iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima: „Sva ljudska bića se rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“. Hoće li ove reči biti neobavezujuća fraza ili ne, to pre svega, zavisi od našeg odnosa prema osobama s invaliditetom. U tom odnosu ne sme biti ni sada, a ni ubuduće, ni u redovnom, a ni u vanrednim uslovima života, ničega što bi osobe s invaliditetom lišavalo garantovanih prava i narušavalo njihovo ljudsko dostojanstvo.

Zaštitnik građana ukazao je da je položaj osoba sa invaliditetom, koje se i inače susreću sa brojnim teškoćama, u vreme pandemije korona virusa dodatno otežan i apelovalo na nadležne državne i lokalne organe da olakšaju pristup uslugama, obezbede nesmetano funkcionisanje usluga podrške u zajednici i potpuno ostvarivanje prava osobama sa ivaliditetom.

„Osobe sa invaliditetom u Srbiji se svakodnevno susreću sa sistemskim problemima u ostvarivanju svojih prava, a njihov položaj je u aktuelnoj pandemiji dodatno otežan. Zato apelujem na sve nadležne organe da u novonastalim uslovima ulože dodatne napore kako bi osobe sa invaliditetom imale što manje teškoća da ostvare svoja prava“, izjavio je Zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Pašalić je zatražio od nadležnih državnih i lokalnih organa da olakšaju pristup svim uslugama, a pre svega da obezbede nesmetano funkcionisanje usluga podrške u zajednici, kao što su stanovanje uz podršku, servis personalnih asistenata, lični pratioci dece i geronto-domaćice.

Zaštitnik građana je posebno apelovao na nadležne u domovima za smeštaj starih i osoba sa invaliditetom i u prihvatilištima da u uslovima pandemije i nadolazeće zime omoguće i obezbede adekvatnu zaštitu svih korisnika ali i beskućnika i svih građana kojima je takva pomoć potrebna.

Pašalić je ponovio da su u Srbiji i dalje prisutni sistemski problemi koji onemogućavaju ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom i da je zarad njihovog otklanjanja predlogom novog Zakona o Zaštitniku građana, koji su izradili stručnjaci ove institucije, predviđeno da Zaštitnik građana obavlja poslove Nacionalnog nezavisnog mehanizma za praćenje sprovođenja Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.