200.000 ŽRTAVA NASILJA U SRBIJI – GODIŠNJE!!

Zvanično, najmanje 200.000 žrtava svake godine u Srbiji doživi nasilje, silovanje, pljačku i druge oblike teških krivičnih dela. Ali, procenjuje se da su realne brojke daleko veće. S obzirom na to da se manje od polovine oštećenih obraća policiji, kao i da u Evropi 15 odsto populacije čine žrtve, broj onih koji su se našli na meti zlostavljača i kriminalaca dostiže skoro milion!!

 

Većina organizacija za podršku navodi da trenutno kod nas oko 15.000 ljudi koji su pretrpeli neki oblik kriminala dobija svake godine pomoć. U evropskim zemljama čak 75 miliona ljudi postaje meta nasilnika i pljačkaša i svi oni, uz stručnu pomoć, dobijaju šansu da nastave život sa što manje posledica. Većina evropskih država u obavezi je da obezbedi sistem podrške. Shodno tome i Srbija ima spremnu Strategiju za zaštitu žrtava i svedoka krivičnih dela, a pripremljen je i predlog akcionog plana za prve tri godine sprovođenja strategije.

 

Početkom 2021. biće uspostavljene nacionalne mreže službe podrške, prvo u petnaest viših sudova. Primarna podrška podrazumeva obaveštavanje žrtve i svedoka o njihovim pravima i položaju, i dostupnim službama pomoći, a sekundarna pružanje psihološke, psihosocijalne, medicinske, pravne i druge pomoći, zbrinjavanje u okviru sigurnih kuća, uključivanje u individualne ili grupne tretmane rehabilitacije, kao i programe ekonomskog osnaživanja. Kada žrtva prijavi krivično delo, sudijski, odnosno tužilački pomoćnik obaveštava je o pravima i mogućoj pomoći, o uslovima dodeljivanja zaštitnih mera, pravu na besplatnu pravnu pomoć ili nadoknadu kroz imovinskopravni zahtev i tužbu u parnici, kao i o načinu nadoknađivanja troškova tokom postupka…

 

Svaka žrtva, kažu u Ministarstvu, ima po zakonu već sada pravo da u okviru krivičnog postupka dobije odluku o naknadi štete od učinioca, osim kad zakon predviđa da se o tome odlučuje u drugom postupku. Međutim, u praksi je odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu izuzetak, a ne pravilo, pa sud obično upućuje oštećenog na parnicu. U Ministarstvu podsećaju da od 1. oktobra počinje primena Zakona od besplatnoj pravnoj pomoći posebno ranjivim grupama, kao što su maloletnici, žrtve porodičnog nasilja ili trgovine ljudima i decom.

 

Zakonske izmene omogućiće da osoba od poverenja bude prisutna uz žrtvu tokom izvođenja dokaznih radnji. Zabraniće se unakrsno ispitivanje žrtava, postavljanje sugestivnih pitanja za posebno osetljive osobe, a biće omogućeno i obvaveštavanje žrtve o izlasku okrivljenog iz pritvora.

 

Izvor: novosti.rs