ZASEDAO GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na II redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca usvojeni su sledeći zaključci:

Usvaja se predlog Odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Kruševca i upućuje gradskom veću grada Kruševca na  usvajanje;

I Usvaja se izveštaj o stanju sistema za vodosnabdevanje i spremnosti grada Kruševca u slučaju poremećaja vodosnabdevanja – nestašice vode za piće.

II  Nalaže se JKP „Vodovod“ Kruševac da dostavi i javno objavi raspored pokretnih i stacionarnih cisterni za snabdevanje građana Kruševca pijaćom vodom za vreme planskog isključenja regionalnog sistema vodosnabdevanja od dana 04.06.2022.godine do proglašenja zdravstvene ispravnosti vode od strane ZZJZ Kruševac, u skladu sa Odlukom direktora JKP „Vodovod Kruševac“ br. 1781 od 19.05.2022. god. i Odlukom Nadzornog odbora JKP „Vodovod Kruševac“ br. 25/4 od 27.04.2022. god. o davanju saglasnosti na Plan snabdevanja vodom za slučaj poremećaja u proizvodnji i distribuciji vode usled više sile, na koje odluke je Gradsko veće grada Kruševca rešenjima: III br. 023-22/2022 i III br. 023-24/2022 od 26.05.2022. god. dalo saglasnost.

I Usvaja se izveštaj o stanju sistema na hidroakumulaciji „Ćelije“  i  drugih hidro tehničkih objekata, za slučaj pojave priliva velike količine vode, nastanka poplavnog talasa i procedura za uzbunjivanje stanovništva nizvodno od brane;

II  Nalaže se JKP „Vodovod Kruševac“ da u skladu sa pozitivnim republičkim zakonskim i podzakonskim propisima izvrši usklađivanje svoje organizacione strukture i da u cilju upravljanja hidrotehničkim objektima i u skladu sa svojom delatnošću izvrši pribavljanje odgovarajućih licenci za rad – licence za poslove zaštite od voda.

I Usvaja se Analiza stanja zdravstvene zaštite ljudi i životinja, zaraznih  bolesti, zdravstvene ispravnosti vode i zaštite životne sredine.

II  Nalaže se Gradskoj upravi grada Kruševca da u skladu sa ponudom Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu sačini godišnji program kontrole kvaliteta vode sa javnih česama na teritoriji grada Kruševca, kojim bi se utvrdio: obuhvat – broj javnih česmi, vremenski interval vršenja fizičko-hemijske i mikrobiološke analize, način sprovođenja kontrole i pojedinačna i godišnja cena vršenja analiza od strane referentne laboratorije Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, i da isti program dostavi Gradskom veću grada Kruševca na usvajanje.

Usvaja se Izveštaj o stanju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kruševca;