IZVEŠTAJ SA RADIONICE “PRIVLAČENJE INVESTICIJA”

Povodom realizacije regionalnog projekta „Jačanje međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih subjekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu“, organizovana je radionica sa 4 tematska modula za zaposlene u jedinicama lokalnih samouprava koje su zadužene za lokalni ekonomski razvoj i to na temu „Šta lokalne samouprave mogu da urade da bi privukle investitore“.

 

Pružalac usluga je dala predlog koncepcije realizacije predmetne radionice sa razrađenim ciljevima i tezama, što je i odobreno od strane Naručioca posla. Radionica je realizovana u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu.

 

Sledi pregled realizacije predmetne radionice po tematskim modulima, datumom održavanja i brojem učesnika:

 

 

R.br. Opis modula Datum održavanja Broj učesnika Broj učesnika iz jedinica lokalnih samouprava zaduženih za lokalni ekonomski razvoj
1 Koncept lokalnog ekonomskog razvoja 22.11.2018. 7 2
2 Koncept privlačenja investicija 23.11.2018. 8 1
3 Direktni marketing u privlačenju investicija 14.12.2018. 9 1
4 Predlog projektnih ideja od značaja za lokalni ekonomski razvoj 14.12.2018. 9 1

 

Predavanja sa radionice su propraćena razgovorom, odnosno diskusijom sa učesnicima u vezi sa temama koje su bile predmet tematskih modula. Inicijalno je bilo planirano da se nakon teorijskih saznanja za svaki tematski modul održi rad po grupama u cilju a) sticanja saznanja o funkcionalnosti i/ili unapređenju funkcionalnosti rada jedinica lokalnih samouprava zaduženih za sprovođenje lokalnog ekonomskog razvoja, te izrada tromesečnog ili šestomesečnog plana primene znanja po meri jedinica radi unapređenja rada, uključujući b) izradu akcionog plana primene znanja sa inicijativama i aktivnostima koje su realne i izvodljive za sprovesti u jedinicama lokalnih samouprava. Budući da je na radionicama bio slab odziv članova jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje lokalnog ekonomskog razvoja, inicijalni plan je zamenjen diskusijom (pitanja i odgovori) sa učesnicima ne bi li se došlo do nekih načelnih saznanja ten a osnovu toga dale neke preporuke za unapređenje i/ili pokretanje određenih inicijativa i aktivnosti.

 

Za potrebe realizacije radionice, pripremljene su power point prezentacije sa razrađenim tematskim celinama koje su isključivo koncipirane za potrebe zaposlenih u jedinicama lokalnih samouprava zaduženih za sprovođenje lokalnog ekonomskog razvoja. Takođe, osim (re)organizacije rada jedinica za bavljenje lokalnim ekonomskim razvojem iz okupljenih lokalnih samouprava te tehnika i alata za bavljenje lokalnim ekonomskim razvojem, bilo je reči i o značaju i mogućnostima saradnje jedinica lokalnih samouprava na regionalnom, odnosno međuopštinskom nivou, pri čemu ključni akter za direktnu i/ili indirektnu podršku lokalnih samouprava u bavljenju ekonomskim razvojem svakako jeste Agencija za Regionalni Razvoj Rasinskog Okruga (ARRRO).