„POMOĆ PRI ZAPOŠLJAVANJU I SAMOZAPOŠLJAVANJU UGROŽENIH GRUPA“

Ugovorom o saradnji između Grada Kruševca i Help-a potpisanim u avgustu 2022. godine započeta jesaradnja na projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom iinkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju. U okviru projekta je planirano da se podrži najmanje 20 korisnika na teritoriji Grada Kruševca u njihovim namerama da započnu ili razviju poslovne delatnosti. Potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima usledilo je nakon uspešno završene informativne kampanje i selekcije korisnika koja se odvijala u dve faze, na osnovu pristiglih zahteva i terenskih poseta, a prema prethodno usvojenim kriterijumima i merilima. Po potpisivanju ugovora o donaciji, za sve korisnike je organizovana osnovna poslovna obuka, nakon čega je 20 odabranih korisnika dobilo zahtevanu opremu i/ili materijal za započinjanje i/ili razvoj sopstvenih poslovnih delatnosti u prosečnim vrednostima od 2,000 evra. Učešće žena u projektu je 40%, ruralno stanovništvo je zastupljeno sa 30%, dok je zastupljenost mladih 20%. Projektom je podržano 20 delatnosti – 10 zanatskih, 7 uslužnih i 3 poljoprivredne.

Projekat „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ sprovodi nemačka organizacija Help, a finansiraju Švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju “Sida“ i ciljni gradovi/opštine. Ukupna vrednost projekta je 2,876,010.80 evra i biće implementiran od jula 2021. do juna 2025. godine u 16 opština i gradova u Republici Srbiji. Ukupna vrednost investicije za Grad Kruševac u drugoj jednogodišnjoj fazi projekta iznosi oko 43,000.00 evra. Učešće Grada Kruševca iznosi 12,000.00 eura ili 30% i odnosi se samo na direktne troškove kupovine opreme za korisnike.