OMOGUĆENO ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA

PIO fond omogućio je građanima elektronski prijem zahteva za ostvarivanje prava na penziju i ostalih prava iz PIO, navodi se u saopštenju.

 

Zahtevi se mogu dostaviti na mejl adresu e-salter@pio.rs. Osim elektronski, zahtevi se mogu dostavljati i preko pošte, a kao datum prijema zahteva računaće se datum slanja mejla, odnosno poštanske pošiljke.

 

SAOPŠTENJE SA SAJTA www.pio.rs

 

Poštovani,

 

Imajući u vidu da je merama Vlade Republike Srbije zabranjen neposredni prijem stranaka u službenim prostorijama javnih službi, obaveštavamo Vas da je za vreme trajanja vanrednog stanja, uvedenog u cilju sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja  virusa COVID-19, omogućeno da:

 

1. zahteve za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (vrste zahteva – zahtev za starosnu penziju, zahtev za prevremenu starosnu penziju, zahtev za invalidsku penziju, zahtev za porodičnu penziju, zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, zahtev za novčanu naknadu za telesno oštećenje, zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, zahtev za novčanu naknadu za pogrebne troškove);

2. zahteve za izdavanje uverenja o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji,

3. zahteve za izdavanje potvrde (uverenja) o životu;

4. zahteve za izdavanje potvrde o toku postupka za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ;

5. zahtev za izdavanje uverenja o visini isplaćene penzije/novčane naknade ili potvrde o visini obustava iz penzije,

6. žalbe i

7. ostale zahteve (zahtev za utvrđivanje perioda mirovanja osiguranja poljoprivrednika, zahtev za mirovanje svojstva osiguranika poljoprivrednika,

zahtev za donošenje rešenja po članu 142. Zakona o PIO, zahtev za podnošenje prijave na osiguranje i odjave sa osiguranja preko Portala CROSO..), možete dostaviti i na mejl adresu  e-salter@pio.rs

Svi obrasci zahteva nalaze na sajtu Fonda (www.pio.rs/Obrasci) i, ukoliko ste u mogućnosti, možete ih odšampati, popuniti, i skenirane dostaviti na mejl adresu Fonda.Takođe, na isti način možete dostaviti i dokaze koji su potrebni za odlučivanje, a koji su navedeni u obrascu zahteva.

Ukoliko niste u mogućnosti da postupite na navedeni način, dovoljno je da potrebne podatke navedete u mejlu. Da bi se pokrenuo postupak po Vašem zahtevu, mejl treba da sadrži sledeće podatke:

a) Vrstu zahteva

b) Ime i prezime,

v) Adresu prebivališta, odnosno boravišta,

g) Jedinstveni matični broj građana – JMBG (ukoliko se podnosi zahtev za porodičnu penziju i JMBG umrlog lica),

d) Broj lične karte,

đ) Broj kontakt telefona;

e) Mejl adresu;

ž) Način dostavljanja potvrde (uverenja) po zahtevu iz tačke 2,3,4 i 5. (putem mejla skenirano ili/i putem pošte) .

Takođe, radi pokretanja postupka po žalbi, pored napred navedenih podataka, žalba bi trebalo da sadrži i podatak o broju i datumu prvostepenog rešenja protiv kojeg se izjavljuje žalba.

Tako primljeni zahtevi, žalbe ili ostali zahtevi biće evidentirani i zavedeni sa danom kada su primljeni u Fondu i po istima će se postupati od strane Fonda.

Navedeni mejl može se poslati sa bilo koje mejl adrese.

Ukoliko je podnet zahtev:

–  iz tačke 1. potrebno je navesti i naziv države ako je lice ostvarilo staž osiguranja u inostranstvu,

–  iz tačke 3. potrebno je navesti i naziv države u kojoj  je ostvareno  pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

– iz tačke 5. potrebno je navesti period za koji je potrebno izdavanje uverenja/potvrde i svrhu izdavanja uverenja /potvrde

Ukoliko niste u mogućnosti da navedene zahteve podnosite putem mejla, isti se mogu podneti i putem pošte.

Dostavljanje uverenja (potvrde) u vezi sa zahtevom iz tačke 2, 3, 4 i 5. izvršiće se shodno traženom, a za zahteve iz tačke 1, 6. i 7. izvršiće se putem pošte.