ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA

Na 17. sednici Skupštine grada Kruševca, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Živojin Miloradović, usvojeno je 46 tačaka Dnevnog reda.

Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Kruševca za period januar- juni 2018. godine. U prvih šest meseci ove godine ukupno ostvareni prihodi i primanja iznosili su 1.481.239.833 dinara ili 41,55% u odnosu na plan i ostvareni su u približnom izinosu u odnosu na isti period prošle godine. Ukupno planirani rashodi i izdaci iz svih izvora izvršeni su u iznosu od 1.281.755.950 dinara ili sa 35,95% u odnosu na plan i manji su za 15,56% od ukupno ostvarenih prihoda iz svih izvora.

 

Skupština je razmatrala i usvojila finansijske izveštaje i izveštaje o stepenu realizacije programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad za 2017. godinu, kao i Izveštaj o radu javnih preduzeća za I i II kvartal 2018. godine. Skupština je dala saglasnost na odluke nadzornih odbora JKP „Vodovod Kruševac“, JKP „Kruševac“, JKP „Poslovni centar“ i JP „Aerodrom Rosulje“ o načinu raspodele neto ostvarene dobiti u ovim preduzećima u 2017. godini, kao i na Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod Kruševac“ za 2018. godinu.

 

Donete su Izmene Plana generalne regulacije „Centar“, Izmene Plana detaljne regulacije stambeno – poslovnog bloka „Kolonija“ i Izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja „Ravnjak 1 b“. Usvojene su i odluke o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mudrakovcu-faza 2 i Plana detaljene regulacije deponije „Srnje“ i izmena Generalnog urbanističkog plana u delu urbanističkihg celina 5.10 i 10.2. i Plana generalne regulacije „Jug“.

Skupština je usvojila i Odluku o tehničkom sekretaru odborničke grupe, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima i Odluku o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca.

Prihvaćena je preporuka Vlade Republike Srbije i data saglasnost da se potraživanja prema subjektu privatizacije „SIMPO“ Vranje, po osnovu ustupljenih javnih prihoda i potraživanja po osnovu izvornih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, konvertuju u trajni udeo Grada u kapitalu subjekta privatizacije, u slučaju usvajanja UPPR.

Za v.d. direktora Kulturnog centra, na period do jedne godine, imenovana je Violeta Kaplarević, dipl. industrijski menadžer iz Kruševca, a umesto nedavno preminulog Dragiše Miloševića u Komisiju za utvrđivanje naziva ulica i trgova izabran je Slobodan Lazić.

Doneta je odluka o pribavljanju u javnu svojinu Grada Kruševca Zadružnog doma u Jablanici za potrebe Mesne zajednice Vitanovac i usvojeno više imovinskih rešenja.

 

Preuzeto sa krusevac.rs