„GRAĐANI TREBA DA SU UKLJUČENI U DONOŠENJE JAVNIH POLITIKA“

Da li znate da izbori nisu jedini način da se građani za nešto „pitaju“? Postoje zakonom propisani načini ušešća građana u formiranju lokalnih politika i donošenja odluka i to putem referenduma, narodne inicijative, zbora, javne rasprave, a odnedavno i kroz proces konsultacija. Ovo pravo predstavlja jedan od suštinskih vidova demokratije – daje mogućnost da građani učestvuju u formulisanju i donošenju odluka u zemlji u kojoj žive, ali i da sami iniciraju promenu. Evropska unija naročito insistira na unapređenju kreiranja i sprovođenja javnih politika u okviru reforme javne uprave.

Kada govorimo o lokalnim politikama, pričamo o širokom spektru stvari koje su vidljive i koje utiču na građane i privredu u jednoj lokalnoj samoupravi – u domenu kulture, sporta, privrede, lokalnog razvoja i infrastrukture, ali i ulaganja i održavanja puteva, ulica, vodovoda, objašnjava Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština (SKGO):

„Građani uključivanjem u donošenje javnih politika mogu u nekim slučajevima da utiču vrlo konkretno na najbliže svoje životno okruženje i na uslove u kojima će ostvarivati svoja prava na neke lokalne usluge, upisivanje dece u predškolske ustanove, broj tih ustanova, način uređivanja lokalnih javnih površina, šta će to biti neki krupniji prioriteti ili neka sitnija prioritizacija projekata opet zavisi od toga kako je konsultativni proces postavljen i šta su inicijative samih građana.“

Milena Radomirović je ujedno i menadžerka EU projekta EXCHANGE 5. Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine. U velikoj meri doprineo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. I upravo na lokalnomnivou, gradjani ne sedeskrštenih ruku. Ovo je primer iz naše sredine.

Kruševac je prvi grad u Srbiji koji je izradio Plan održive urbane mobilnosti za period od 2017. do 2030. godine. Planom održive mobilnosti stvorena je osnova za unapređenje postojećeg stanja u kretanju ljudi koji naseljavaju grad i koriste njegove sadržaje. Rad na Planu održive urbane mobilnosti započet je pre dve godine i u njegovoj izradi učestvovale su brojne institucije, ustanove, stručne organizacije, udruženja i gradski organi, a pomagali su i građani putem anketa neohodnih u istraživačkom radu. Zahvaljujući tome što aktivno radi na poboljšavanju pešačke i biciklističke infrastrukture, potom na manjem korišćenja automobila u najužem gradskom jezgu, promoviše korišćenje javnog prevoza, sprovodi manifestaciju “Evropska nedelja mobilnosti” te uključuje građane u kreiranje odluka u oblasti održive urbane mobilnosti u Kruševac je ovih dana stiglo vredno priznanje – Grad Kruševac dobio titulu pobednika za 2019. godinu koju je gradonačelnici Palurović uručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici.

Lokalna samouprava ima obavezu da za određena pitanja organizuje javnu raspravu.

Milena Radomirović, Stalna konferencija gradova i opština: „Sa druge strane i građani mogu, najmanje njih 100 sa pravom potpisa, biračkim pravom da pokrenu, iniciraju za pravo sprovođenje javne rasprave po bilo kom pitanju i to su sve mehanizmi koje građani treba da koriste. Ono što je sada možda novina. Naravno, neke lokalne samouprave su to praktikovale jeste koncept kontinuiranih konsultacija. Ti konsultativni procesi nisu precizno određeni. Oni se mogu realizovati putem najrazličitijih anketa, korišćenjem lokalnog medijskog prostora, novina, televizija, internet prezentacija lokalnih samouprava, zatim aktiviranjem same lokalne administracije da posećuje neke socijalno ugroženije grupe, mesne zajednice što je posebno značajno u razuđenijim ruralnim opštinama. Javne rasprave su negde na kraju tih konsultativnih procesa i to je veoma važno da razumeju i sami građani.“

U poslednje dve godine neki gradovi i opštine dobili su i nagrade za dobru upravu. Ruma za transparentnost i efikasnost, a Užice za uključivanje i konsultovanje građana u procesu raspodele lokalnog budžeta. Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU. Ukupan iznos programa EXCHANGE do sada je iznosio više od 33 miliona evra.